Panaszkezelés
GD Gép és Daru Kft.

A GD Gép és Daru Kft. bármely tevékenységével kapcsolatban észrevételt, panaszt nyújthat be a Kft. alkalmazottja vagy partnere. A Kft. biztosítja, hogy a panasztevőt semmilyen hátrány ne érje a panasz megtétele miatt.

A panasz bejelentésének módja:
 • telefonon: +36 30 337-8457
 • postai úton: H-1119 Budapest, Kelenvölgyi határsor 5.
 • a panasz@gepesdaru.hu email-címre küldött elektronikus levélben
 • honlapunkon (gepesdaru.hu) keresztül, vagy közvetlenül az iroda.gepesdaru.hu/panaszkezeles linken
 • A GD Gép és Daru Kft. kötelességeinek eleget téve törekszik arra, hogy valamennyi panaszt teljes körűen kivizsgáljon és megfelelően kezeljen. A Kft. a panaszok kivizsgálását követően köteles olyan választ adni a panaszos számára, amelyben részletesen kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldásra vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára, valamint a válasz – szükség szerint – tartalmazza a panasz tárgyára vonatkozó szerződési feltétel, illetve szabályzat vagy jogszabály pontos szövegét.

  A Kft. lehetőség szerint minél előbb, de legkésőbb nyolc munkanapon belül írásban válaszol. A panaszt és az arra adott választ 5 évig őrizzük meg. A panaszokra elsődlegesen a panaszt tevő által megadott e-mail címre küldjük a választ.

  A panaszkezelés során a panaszostól kizárólag egy email-címet kérünk, ahova a választ is küldjük. A panasztevő által közöltek alapján esetleg tudomásunkra jutó bármilyen személyes adatot cégünk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (2016.április 27.; GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

  Ezen rendelkezés 2023. december 17-től hatályos.

  Kutasi János
  GD Gép és Daru Kft.
  ügyvezető igazgató